General

Hibah Hartanah

Apakah yang dimaksudkan Hibah? Hibah ialah memberi milik tanpa balasan harta yang dipunyai oleh Penghibah ketika masih hidup secara sukarela. Suatu akad/kontrak pemberian milikan harta seseorang kepada seseorang yang lain, semasa hidupnya secara sukarela tanpa mengharapkan balasan. Apakah rukun dan syarat Hibah? Penghibah Penerima Hibah Harta Sighah (Ijab dan Qabul) dan Qabd (penerimaan) Bagaimana perlaksanaan …

Continue Reading